چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه پارکینگ مکتبی شیراز