چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
مترو خط 6
 تقاطع غیر همسطح سرداران قزوین