چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه میدان بزرگ آذربایجان تبریز