چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه تقاطع غیرهمسطح بسیج تبریز