سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مترو خط 6
 هیات مدیره
رديف نام و نام خانوادگي سمت سازماني عکس رزومه
1 دکتر  مظفر سلیمانی رئیس هیات مدیره
2 دکتر حجت الله ملاصالحی نایب رئیس و مدیر عامل
3 مهندس فریدون ابراهیمی عضو موظف هیات مدیره
5 مهندس فتحی راسخ عضو هیات مدیره
4 مهندس مراد قائمی عضو هیات مدیره