چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه پارکینگ مکتبی شیراز