جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 مرکز تجاری متروی امام خمینی تهران