سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
مترو خط 6
 مرکز تجاری متروی امام خمینی تهران