چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 تقاطع غیر همسطح سرداران قزوین