چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
مترو خط 6
 شعبه بانک شهر منطقه 5 تهران