چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه پارکینگ مکتبی شیراز