چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 زیرگذر فرح آباد ساری