سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
سهامداران
 سهامداران
شركت سرمايه گذاري شهرآتیه (سهامي خاص) از جمله شركتهاي صد در صدی بانک شهر مي باشد. سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مبلغ 100.000.000 ریال منقسم به 100.000 سهم 1.000 ریالی بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه شرکت نهایتاً به مبلغ 1.580.000.000.000 ریال بالغ گردیده است. افزایش سرمایه شرکت از سال 86 تا سال 93 به شرح جدول زیر می باشد:


86/11/06 100.000.000 ریال
87/08/11 200.000.000.000 ریال
91/02/09 700.000.000.000 ریال
93/12/27 1.580.000.000.000 ریال
بنابراین مراتب افزایش سرمایه شرکت از تاریخ ترازنامه 1394/06/31 مبلغ 1.580.000.000.000 ریال مشتمل بر 1.580.000.000 سهم 1.000 ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. صورت ریز سهامداران شرکت در تاریخ 94/06/31 به شرح ذیل می باشد :


صاحبان سهام تعداد سهام درصد سهام مبلغ سهام (ریال)
بانک شهر (سهامی عام) ۱.۵۷۹.۹۹۶.۰۰۰ ۹۹۹۹/۹۹ ۱.۵۷۹.۹۹۶.۰۰۰.۰۰۰
شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص) ۱.۰۰۰ ــ ۱.۰۰۰.۰۰۰
شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص) ۱.۰۰۰ ــ ۱.۰۰۰.۰۰۰
شرکت صرافی شهر (سهامی خاص) ۱.۰۰۰ ــ ۱.۰۰۰.۰۰۰
شرکت مسکن و ساختمان جهان (سهامی خاص) ۱.۰۰۰ ــ ۱.۰۰۰.۰۰۰