سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مترو خط 6
 شعبه سرپرستی بانک شهر بلوار سجاد مشهد